Jesteś na: Strona główna / RODO - Klauzula informacyjna

RODO - Klauzula informacyjna

 

Regulacje RODO

Klauzula informacyjna

 

Muzeum Zamkowe w Pszczynie poniżej podaje kilka informacji, które jest zobowiązane przekazać Pani/Panu na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie RODO.

1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana jest :

Muzeum Zamkowe w Pszczynie, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna
e-mail: 
reprezentowanym przez: Dyrektora Macieja Kluss

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Pani/Pana jest:

Elżbieta Pergoł
e-mail: 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie realizacji zadań własnych wynikających z Statutu Muzeum Zamkowego ,obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/ celach:

 • Zawarcia i realizacji umowy zawartej z Muzeum;
 • Prowadzenie serwisu, w szczególności procesu rejestracji w systemie rezerwacji;
 • Wypełnienie formularza kontaktowego;
 • Dostarczenia na adres e-mail newslettera;
 • Nawiązania i prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz realizacji składanych przez użytkowników zamówień, w tym zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego on-line;
 • Marketingu i promocji usług;
 • Udzielenia odpowiedzi na pisma i wnioski;
 • Dochodzenia i obrony przed ewentualnym roszczeniami związanymi z zawartą umową;
 • Wysyłki zaproszeń na imprezy organizowane przez Muzeum.
 • Spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Muzeum, wynikających z obowiązujących przepisów;
 • Dla celów bezpieczeństwa ochrony osób i mienia wykorzystywany jest Monitoring wizyjny, który znajduje się na terenie Muzeum ( nagranie nadpisywane co 30 dni)

Podstawa prawną  przetwarzania są;

 • 6 pkt 1 a RODO) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym klub większej liczbie określonych celów,
 • 6 pkt. 1 b RODO) przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 • 6 pkt 1. c RODO) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • 6 pkt 1. e RODO) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996r. o Muzeach,
 • Ustawa z dnia 25 października 1991r. o Organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia  .
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r w sprawie zabezpieczenia muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz organy wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora.( np. dostawcy usług IT, usług ochrony)

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do poprawiania danych- w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych ( tzn. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia oraz wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych ( art. 6 pkt. 1 lit a RODO),  przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy , w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szanujemy Państwa prawo do prywatności.

Informujemy, że dane podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym, są w pełni poufne i wykorzystywane jedynie do:

 • nawiązania kontaktu z związanego z zapytaniem lub komentarzem, na który oczekujecie Państwo odpowiedzi,
 • przesyłaniem wiadomości e-mail zamówionych przez Państwa,
 • wewnętrznym badaniem obiegu informacji składanych z WWW.

Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek Zameczku Myłśliwskiego, Muzeum Zamkowego w Pszczynie lub podmiotów, które muszą być niezbędnie zaangażowane w sprawę odpowiedzi na waszą prośbę. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, urzędom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami. Poufność danych może być uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Dane zbierane automatycznie i pliki cookies

Podczas Państwa wizyty na witrynie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Są to dane statystyczne pozwalające na przykład reagować na zmieniające się trendy rynkowe i dostosowywać witrynę do Państwa potrzeb.

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej Stajni Książęcych w Pszczynie, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Zmiana danych

Procedura składania zapytań poprzez stronę internetową wymaga podania podstawowych danych (w celu ogólnej identyfikacji nadawcy) możecie Państwo zmienić lub przeglądnąć zgromadzone dane (jeżeli dotyczą Waszej osoby) kontaktując się z właścicielami strony (dane podane są na stronie Kontakt). Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Zmiana polityki prywatności

Zameczek Myśliwski Promnice zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.